REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MROOM
z dn. 09.01.2015r.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującym się pod adresem elektronicznym www.e-mroom.pl, którego dotyczy niniejszy Regulamin.

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.e-mroom.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru;
 2. Sprzedawca – MROOM Marta Mariak z siedzibą w Zakrzewie (62-070) przy ul. Jeżynowej 9, będąca właścicielem Sklepu;
 3. Adres: oznacza adres do korespondencji Sprzedawcy tj.: ul. Jeżynowa 9, 62-070 Zakrzewo;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupów Towarów w Sklepie we własnym imieniu i na własną rzecz i to w celu, który nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub też zawodową ww. osoby w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (Dz.U. Dz.U.2014.121 j.t. z późń. zm.);
 6. Towar – rzeczy ruchome (meble i akcesoria) oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;
 7. Rejestracja – założenie przez Klienta indywidualnego konta na stronie Sklepu;
 8. Dane Klienta - dane o charakterze osobowym przetwarzane przez Sklep w celu realizacji Zamówienia;
 9. Moje Konto –konto powstałe po dokonaniu przez Klienta Rejestracji na stronie Sklepu, za pomocą którego Klient ma możliwość w szczególności składania Zamówień, aktualizowania lub usuwania Danych, wyrażania lub cofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu ect;
 10. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży;
 11. Umowa – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji;
 12. Cena – cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich wraz z podatkiem od towarów i usług VAT nie uwzględniająca Kosztów Dostawy Towaru;
 13. Koszty Dostawy Towaru– koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient albo Sprzedawca w zależności od warunków konkretnego Zamówienia;
 14. Płatność – dokonanie zapłaty za Towar zamówiony przez Klienta zawierająca Cenę oraz Koszty Dostawy Towaru na zasadach określonych w Zamówieniu;

 

3. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

4. Klient przed dokonaniem Rejestracji oraz przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

5. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona w szczególności przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 00.80.904 z późń zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 93.47.211 z późń zm.). Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Sklepu (tekstowych, graficznych, układu strony ect.) są zastrzeżone.  

§ 2 Moje Konto

1. Do utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.

2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym http://e-mroom.pl/rejestracja.html.

3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień. Klient podaje w szczególności  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło, adres do korespondencji, adres dostawy w przypadku, gdy adres ten jest inny niż adres do korespondencji.

4. Klient zobowiązany jest do podania Danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż utworzone przez niego hasło do Konta jest poufne i nie może być przekazywane osobom trzecim. Klient może w każdym czasie zmienić hasło do konta logując się na Moje Konto.

6. Po przesłaniu przez Klienta do Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany w formularzu  adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta Klienta. Klient zobowiązany jest potwierdzić fakt rejestracji w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w mailu otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzającym utworzenie Konta Klienta.

7. Klient ma możliwość edycji swoich Danych w ramach Konta Klienta w każdym czasie, poprzez edycję zakładki „Moje Konto”

§ 3 Opis i fotografie Towaru

1. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć Towaru mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora. Sklep oznaczając kolory Towaru posługuje się kolorystyką palety barw RAL, co umożliwia Klientowi zapoznanie z rzeczywistym kolorem wybranego Towaru. Towary wykonane w całości z naturalnego drewna lub posiadające elementy drewniane lub pokryte naturalna okleiną, które nie są lakierowane lakierami w kolorach palety barw RAL  mogą różnić się usłojeniem lub naturalnym odcieniem co stanowi naturalną cechę drewna i nie stanowi podstawy do reklamacji.

2. Ukazane na zdjęciach w Sklepie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład Towarów (mebli) i nie są wliczone w cenę Towaru.

3. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi.

§ 4 Składanie Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie przy użyciu zarejestrowanego Konta Klienta.

2. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę.

3. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Meble oferowane prze Sprzedawcę w Sklepie będą wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Klient przed złożeniem Zamówienia dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak: ilość, kolor (tam, gdzie jest taka możliwość), sposób dostawy, sposób Płatności.

5. Towar zamówiony przez Klienta zostanie wysłany na adres do korespondencji wskazany przez Klienta w trakcie Rejestracji. W przypadku, gdy Klient chce by Towar objęty zamówieniem został dostarczony przez Sklep pod inny adres niż adres do korespondencji  zobowiązany jest podać w Zamówieniu Dane umożliwiające dostarczenie Towaru Klientowi, takie jak w szczególności:

 1. imię i nazwisko odbiorcy,
 2. adres dostawy,
 3. numer telefonu osoby odbierającej,
 4. adres e-mail osoby odbierającej.

Przed wysyłką zamówionego towaru transportem Sklepu („transport MROOM”), dokładny termin dostawy (dzień oraz 3-godzinny przedział czasowy) zostanie potwierdzony z Klientem drogą mailową lub telefonicznie przez Dział Obsługi Klienta. Klient jest zobowiązany oczekiwać w tym czasie i we wskazanym w Zamówieniu miejscu odbioru na dostawę.

6. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia złożenia Zamówienia Towaru poprzez kliknięcie  linku w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

7. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta Płatności. Nie dotyczy to Zamówień składanych przez Klientów z opcją Płatności przy odbiorze Towaru (§ 6 ust. 5).

8. Na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz termin realizacji Zamówienia.

9. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Towarów oferowanych w Sklepie, Cen oraz Kosztów dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

10. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Oferta Sklepu jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu  art. 71 kodeksu cywilnego.

11. Klient przyjmuje do wiadomości, iż towar zamówiony przez Klienta może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili składania przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Zamówienie złożone przez Klienta nie może być zrealizowane w jakiejkolwiek części ze względu na niedostępność któregokolwiek z zamówionych Towarów Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci Klientowi całą sumę pieniężną, jaką otrzymał od Klienta tytułem zapłaty za niedostępny produkt.

§ 5 Płatności

1. Dokonanie Płatności odbywa się na podanych poniżej zasadach:

 1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości 50%, płatnej po złożeniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu. Klient po akceptacji Zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do wykonania przelewu w tym w szczególności dane Sprzedawcy, numer Zamówienia, kwotę płatności ect. Uiszczenie zaliczki przez Klienta jest warunkiem rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia.
 2. Pozostałą część ceny Zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sklepu nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem Dostawy Zamówienia do Klienta. Brak zapłaty pozostałej części ceny Zamówienia skutkuje wstrzymaniem dostawy Zamówienia do Klienta. Wstrzymanie dostawy Zamówienia do Klienta nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty pozostałej część ceny Zamówienia. Zamówienie zostanie dostarczone przez Sklep po otrzymaniu od Klienta pozostałej do zapłaty ceny Zamówienia w terminie uzgodnionym z Klientem przez Biuro Obsługi Klienta.  

 

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Zamówienia na rachunek bankowy Sklepu o nr 89 1090 1346 0000 0001 2109 4954.

3. Dniem dokonania Płatności przez  Klienta jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Sprzedawca wraz z Towarem dostarczy Klientowi paragon potwierdzający sprzedaż Towaru. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia Fakturę VAT. Warunkiem wystawienia przez Sprzedawcę Faktury VAT dla Klienta będącego Konsumentem jest podanie przy Rejestracji lub przy składaniu Zamówienia numeru PESEL, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami podanie numeru NIP przy Rejestracji lub przy składaniu Zamówienia.

§ 6 Dostawa Zamówienia

1. Towar dostarczany jest na adres zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Regulaminu.

2. Koszty dostawy zależne są od wybranej przez Klienta opcji podczas składania Zamówienia. Szczegółowy cennik dostaw oraz określający możliwe sposoby wysyłki znajduje się na stronie Sklepu w zakładce Transport.

3. Każdorazowo w takcie Dostawy Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony przez Sklep Towar objęty Zamówieniem jest nieuszkodzony tj. czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient zobowiązany jest również sprawdzić czy dostarczony Towar jest zgodny z Zamówieniem złożonym przez Klienta w Sklepie oraz sprawdzić, czy jest on zgodny z opisem W przypadku zgodności Dostawy z Zamówieniem Klient zobowiązany jest potwierdzić ten fakt na protokole odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Klient jest Klient zobowiązany jest do zawarcia zastrzeżeń co do dostarczonego Towaru zarówno co do jego niekompletności jak i innych wad lub uszkodzeń w protokole odbioru. Protokół odbioru jest podstawą do zgłoszenia przez Klienta reklamacji dotyczącej niekompletności lub innych wad lub uszkodzeń dostarczonego Zamówienia uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 7 niniejszego Regulaminu.

5. Sklep daje Klientowi możliwość wyboru jednego z poniżej wskazanych sposobów Dostawy Towarów do Klienta:

 1. przesyłka kurierska (w przypadku produktów o małych gabarytach);
 2. dostawa przez Sklep („transport MROOM”), w przypadku produktów wielkogabarytowych.

 

§ 7 Reklamacje

1. Towar zamówiony przez Klienta towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

2. Reklamacje zgłoszone przez Klienta rozpatrywane będą przez Dział Reklamacji po wypełnieniu we właściwy sposób elektronicznego formularza reklamacji znajdującego się pod adresem: http://e-mroom.pl/formularz-reklamacji-cid-8.html lub na podstawie oświadczenia Klienta złożonego w formie pisemnej przesłanego na adres Sklepu. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sklep

3. W przypadku uznania reklamacji, towar niezgodny z umową zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli okaże się to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zamówionego towaru albo obniży jego cenę.

4. W oświadczeniu Klienta zawierającym reklamację zakupionego towaru, wskazane jest by Klient podał:

 1. imię i nazwisko Klienta,
 2. dokładny adres Klienta (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
 3. numer Zamówienia, numery katalogowe wskazane w Zamówieniu identyfikujące Towar,
 4. powód reklamacji  - zwięzły opis problemu,
 5. wskazanie formy w jakiej Klient chce otrzymać ewentualny zwrot kwoty wpłaconej tytułem zapłaty za zamówiony towar (do wyboru przekaz pocztowy albo przelew na rachunek bankowy); w zależności od wybranej przez Klienta formy zwrotu sumy pieniężnej, Klient powinien podać odpowiednio: adres doręczenia albo numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana kwota tytułem zwrotu za zakupione przez Klienta produkty,
 6. kopia paragonu lub kopia Faktury VAT, która została wystawiona tytułem sprzedaży reklamowanych przez Klienta produktów.

 

5. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

6. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sklepu obciąża Klienta.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

 8. Przesyłki „za pobraniem” lub wysłane na koszt odbiorcy zaadresowane na adres Sklepu lub Sprzedawcy nie będą odbierane przez adresata.

9. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail sklep@e-mroom.pl lub pod numerem telefonu 727 68 12 45..

§ 8
Odstąpienie od Umowy
 - dotyczące wyłącznie Klientów będących Konsumentami, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

1. Zgodnie z ustawą z 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Dz.U.2012.1225 j.t.). Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania rzeczy, przez złożenie pisemnego oświadczenia (bez konieczności uzasadniania odstąpienia). Informacja o prawie odstąpienia od umowy jest przekazywana na piśmie Klientowi i dołączana do zakupionego towaru.

2. Klient może złożyć odpowiednie oświadczenie na formularzu zwrotu, dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty”. Klient może może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w inny przewidziany prawem sposób, w tym zgodny z ustawą, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu.

3. Zwrot Towaru, objętego oświadczeniem Klienta o odstąpieniu, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

6. W oświadczeniu Konsumenta o odstąpieniu od umowy, na podstawie uprawnienia opisanego § 8 Regulaminu, powinien podać

 1. imię i nazwisko Klienta,
 2. dokładny adres Klienta (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
 3. numer Zamówienia, numery katalogowe wskazane w Zamówieniu identyfikujące Towar , od których zakupu Konsument odstępuje, numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana kwota tytułem zwrotu za zakupione przez Klienta  produkty;
 4. kopia paragonu lub kopia Faktury VAT, która została wystawiona tytułem sprzedaży reklamowanych przez Klienta produktów.

 

7. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres : reklamacje@e-mroom.pl

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

§ 9 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub siła wyższą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania.

2. Zmiany wprowadzone w Regulaminie po dacie złożenia przez Klienta Zamówienia nie są wiążące dla Klienta w zakresie takiego Zamówienia .

3. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie jest uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną przesyłając stosowne wypowiedzenie na adres Sprzedawcy.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.